Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder ondernemer: Artgarden.com zegge Artgarden;

Afnemer: de afnemer van producten en/ of diensten van Artgarden, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn;

Kunstaanbieder: Een ieder die kunst voor uitleen en/ of verkoop aanbiedt bij Artgarden.

Orderbevestiging/factuur: De orderbevestiging/factuur zoals beschreven in artikel 3.5. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle uitleen en verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door Artgarden aan de Afnemer, kunstwerken uitgeleend en/ of verkocht worden.
2.2 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/ zijn of vernietigd wordt/ worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Artgarden en de Afnemer zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/ worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten
3.1. Een overeenkomst komt tot stand nadat de Afnemer een product heeft gedaan besteld of gekocht en Artgarden dat heeft aanvaard.
3.2 In het geval van verkoop gaat het feitelijk om een overeenkomst tussen de Afnemer en de Kunstaanbieder.
3.3 Indien kunstwerken worden uitleend, is Artgarden de partij met wie de overeenkomst zal worden aangegaan.
3.4 Een overeenkomst vindt plaats tussen Afnemer en Artgarden of tussen Afnemer en Kunstaanbieder. Er is sprake van een overeenkomst wanneer de Afnemer een bestelling doet via e-mail, via fax, via het aanvraagformulier op de website of middels een orderbevestiging.
3.5 De factuur wordt eveneens gezien als een orderbevestiging.
3.6 Bij het aangaan van de overeenkomst, gaat de afnemer akkoord met de (deze) algemene voorwaarden
3.7 Zowel Afnemer als Artgarden zijn zich bewust dat electronische informatie en communicatie rechtsgeldig en als bewijs kan dienen, met name in het geval van een overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn dus ook geldig, indien de Afnemer electronisch een overeenkomst met Artgarden aangaat.
3.8 Indien meerdere bestellingen door de afnemer plaatsvinden, worden de bepalingen en voorwaarden per bestelling en overeenkomst toegepast.

Artikel 4 Prijzen/ tarieven en betaling
4.1 De genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief transportkosten, tenzij anders vermeld of overeengekomen. Voor bijzondere werken, waarbij sprake is van relatief grote afmetingen en groot gewicht, kan een meerprijs worden berekend voor het transport.
4.2 De Afnemer dient de factuur voor of direct bij levering te betalen, tenzij schriftelijk of electronisch anders is overeengekomen. Ook kan de afnemer zich niet beroepen op kortingen of andere verminderingen van het factuurbedrag, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Artgarden gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 2% per maand aan de Afnemer in rekening te brengen.
4.4 Indien de Afnemer na het versturen van de herinnering niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Artgarden het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de Afnemer in rekening te brengen. De Afnemer is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
4.5 Bij het niet nakomen van de betaling, zoals overeengekomen, is Artgarden gerechtigd de overeenkomst met de afnemer direct en buitengerechtelijk te ontbinden en haar verplichtingen op te schorten.

Artikel 5 Levering/ leveringstermijnen
5.1 De leveringen vinden plaats binnen Nederland, tenzij anders is overeengekomen. Voor transport naar het buitenland of naar de waddeneilanden, kan een extra toeslag worden berekend.
5.2 Artgarden zal trachten de levering binnen 2-5 werkdagen na ontvangst van betaling of na het ontvangen van de orderbevestiging, uitvoeren.
5.3 De levertermijn van het kunstwerk bedraagt maximaal 14 werkdagen.
5.4 Wanneer het kunstwerk niet uiterlijk op de 14e dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de Afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden mits de beëindiging schriftelijk geschiedt via fax of e-mail. Maakt de Afnemer van dat recht gebruik dan verplicht Artgarden zich het reeds door de Afnemer betaalde bedrag aan de Afnemer binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.
5.5 In het algemeen zullen werken van verschillende kunstenaars in verschillende zendingen afgeleverd worden. Ook kan het voorkomen dat werken van een zelfde kunstenaar in meerdere zendingen gebracht worden.
5.6 Bij ontvangst dient de Afnemer het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan Artgarden gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Afnemer het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen.

Artikel 6 Overmacht en/ of bijzondere omstandigheden
6.1 Artgarden is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.2 Omstandigheden in de zin van artikel 6.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 7 Uitleen van kunstwerken
7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt de uitleenperiode van een kunstwerk 6 maanden.
7.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft de Afnemer gedurende de uitleenperiode het recht de kunstwerken te kopen met een korting ter hoogte van de betaalde uitleenvergoeding van de laatste 6 maanden.
7.2 De kunstwerken worden door Artgarden alleen uitgeleend nadat de Afnemer kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden.
7.3 De Afnemer dient zorgvuldig met de kunstwerken om te gaan tijdens de uitleenperiode en is derhalve verantwoordelijk voor deze werken. De kunstwerken mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of vochtige plaats worden geplaatst en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht, alsmede via een deugdelijk ophangsysteem te worden bevestigd.
7.4 Het is verboden de kunstwerken te (doen) reproduceren, elders ten toon te stellen of aan derden in huur c.q. bruikleen te geven
7.5 De Afnemer is verplicht bij beschadiging, vermissing of het verloren gaan van kunstwerken Artgarden hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Het is niet toegestaan om reparaties zelf uit te voeren dan wel uit te laten voeren. De Afnemer is aansprakelijk voor alle schade aan het werk ontstaan in de periode aanvangende op het moment dat de Afnemer het werk in ontvangst heeft genomen en eindigend op het moment dat het werk is opgehaald voor retourzending.
7.6 Voor de afloop van de uitleenperiode neemt Artgarden contact op met de Afnemer. Als het werk niet aangekocht wordt door Afnemer maakt Artgarden een afspraak om het kunstwerk op te komen halen. Indien de Afnemer aan het einde van de uitleenperiode het kunstwerk niet kan retourneren (b.v. door vakantie) dient hij minimaal twee weken voor de aanvang van de periode van verhinderd zijn contact op te nemen met Artgarden. Indien de Afnemer het werk niet tijdig retourneert zal Artgarden het werk als gekocht beschouwen en is Artgarden gerechtigd tot het vorderen van de volledige waarde van het werk, zoals aangegeven op de orderbevestiging/factuur.
7.7 Voordat het kunstwerk geretourneerd wordt dient de Afnemer te controleren of dit nog in goede staat is. Als dit niet het geval is dient de Afnemer contact op te nemen met Artgarden. De Afnemer dient de werken adequaat te verpakken voor het vervoer en draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. De Afnemer dient de werken adequaat te verpakken, kwalitatief tenminste gelijk aan de manier waarop het kunstwerk was verpakt toen het werd aangeleverd. Voor vragen omtrent de verpakking dient de Afnemer contact op te nemen met Artgarden.

Artikel 8 Verkoop van kunstwerken
8.1 Nadat de Afnemer het door hem/haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de Afnemer de bevoegdheid om binnen tien (10) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met Artgarden te ontbinden. De Afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.
8.2 Indien de Afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, dient de Afnemer dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Artgarden te melden. De Afnemer dient het kunstwerk - na overleg met Artgarden - te sturen naar een door Artgarden vastgesteld retouradres. De Afnemer is in dit geval een bijdrage van 50,- euro in de gemaakte transportkosten verschuldigd.
8.3 Indien de Afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Afnemer de overeenkomst met Artgarden heeft ontbonden, zal Artgarden deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Artgarden het door de Afnemer geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de Afnemer terugbetalen.
8.4 Artgarden behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de Afnemer (anders dan die van Artgarden of de leverancier van het kunstwerk) is beschadigd. De Afnemer is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. Artgarden heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de Afnemer en is bevoegd die schade te verreken met het door de Afnemer gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.
8.5 Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Artgarden schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de Afnemer komt, zal Artgarden de Afnemer hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Artgarden heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de Afnemer terug te betalen bedrag in te houden.
8.6 Artgarden geeft op de via haar verkochte kunstwerken geen garantie.

 

Artikel 9 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1 De Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Artgarden  geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2 Artgarden garandeert niet dat de aan de Afnemer geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/ of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Artgarden geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 10 Bestellingen/ communicatie
10.1 Artgarden is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Afnemer en Artgarden, dan wel tussen Artgarden en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Afnemer en Artgarden.

Artikel 11 Klachten
11.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door Artgarden serieus in behandeling worden genomen
11.2 De Afnemer dient een klacht kenbaar te maken bij Artgarden
11.3 Artgarden zal binnen 2-10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Artgarden zal de Afnemer hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Artikel 12 Diversen
12.1 Indien de Afnemer aan Artgarden schriftelijk opgave doet van een adres, is Artgarden gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de Afnemer Artgarden een nieuw adres heeft doorgegeven.
12.2 Indien door Artgarden gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De Afnemer kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Artgarden deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
12.3 Artgarden is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de Afnemer gebruik te maken van derden.

Artikel 13 Toepasselijke recht en geschillenregeling
13.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Artgarden is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen tussen Artgarden en de Afnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter arrondisement te Alkmaar.